جامعه القرآن الکریم-مرکز قرائت

قرآنی

*******گـالری عکس ******

تماس بامدیرسایت

نرم افزارهای کاربردی

نویسنده سایت
******* قـرآن آنـلاین *******

**گنجینه تلاوت قاریان مصری**

********بانک تلاوت********

***آموزش نغمات قرآنی***

****مجموعه 26دوره ترتیل****

*******تفسیر نمونه *******

*******موضوعات سایت*******
آخرین نظرات شما

۰

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/khalilalhosari4.jpg

دانلود تلاوتهای استاد خلیل الحصری

به ادامه مطلب بروید

musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره حمد ۰۰:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره بقره ۰۳:۱۸:۳۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره آل عمران ۰۱:۵۴:۳۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نساء ۰۱:۵۴:۴۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مائده ۰۱:۳۲:۳۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره انعام ۴۴:۲۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره اعراف ۴۷:۳۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره انفال ۴۱:۳۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره توبه ۰۱:۲۶:۰۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره یونس ۵۹:۲۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره هود ۵۴:۵۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره یوسف ۵۷:۰۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره رعد ۲۷:۰۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ابراهیم ۲۷:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره حجر ۲۲:۲۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نحل ۵۷:۵۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره اسراء ۵۰:۰۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره کهف ۴۷:۲۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مریم ۲۴:۲۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره طه ۳۸:۵۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره انبیاء ۳۷:۱۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره حج ۴۱:۴۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مومنون ۳۴:۵۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نور ۴۴:۲۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره فرقان ۲۹:۰۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره شعرا ۴۸:۵۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نمل ۴۲:۲۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره قصص ۵۲:۱۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره عنکبوت ۳۳:۴۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره روم ۲۸:۵۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره لقمان ۱۸:۵۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره سجده ۱۳:۴۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره احزاب ۴۰:۰۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره سبأ ۲۴:۳۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره فاطر ۲۳:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره یس ۲۳:۴۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره صافات ۳۳:۴۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ص ۲۵:۰۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره زمر ۳۸:۲۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره غافر ۳۸:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره فصلت ۲۴:۳۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره شوری ۲۸:۲۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره زخرف ۳۰:۵۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره دخان ۱۳:۴۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره جاثیه ۱۷:۴۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره احقاف ۱۹:۱۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره محمد ۱۸:۰۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره فتح ۱۶:۵۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره حجرات ۱۲:۵۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ق ۱۲:۵۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ذاریات ۱۱:۱۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره طور ۱۰:۰۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نجم ۱۱:۲۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره قمر ۱۲:۱۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره الرحمن ۱۷:۰۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره واقعه ۱۶:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره حدید ۱۸:۳۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مجادله ۱۶:۳۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره حشر ۱۴:۰۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ممتحنه ۱۰:۰۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره صف ۰۷:۰۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره جمعه ۰۵:۳۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره منافقون ۰۶:۲۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره تغابن ۰۸:۲۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره طلاق ۰۹:۰۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره تحریم ۰۹:۳۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ملک ۱۱:۱۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره قلم ۱۱:۲۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره حاقه ۰۷:۵۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره معارج ۰۷:۱۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نوح ۰۶:۵۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره جن ۰۸:۳۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مزمل ۰۶:۲۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مدثر ۰۷:۲۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره قیامه ۰۵:۰۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره انسان ۰۸:۴۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مرسلات ۰۷:۲۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نبأ ۰۶:۴۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نازعات ۰۶:۴۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره عبس ۰۴:۴۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره تکویر ۰۳:۳۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره انفطار ۰۳:۰۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مطففین ۰۶:۴۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره انشقاق ۰۳:۵۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره بروج ۰۳:۵۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره طارق ۰۲:۱۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره اعلی ۰۲:۳۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره غاشیه ۰۳:۴۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره فجر ۰۵:۲۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره بلد ۰۳:۰۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره شمس ۰۲:۰۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره لیل ۰۲:۴۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ضحی ۰۱:۳۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره شرح ۰۱:۰۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره تین ۰۱:۲۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره علق ۰۲:۳۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره قدر ۰۱:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره بینه ۰۳:۰۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره زلزله ۰۱:۲۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره عادیات ۰۱:۳۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره قارعه ۰۱:۲۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره تکاثر ۰۱:۱۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره عصر ۰۰:۳۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره همزه ۰۱:۱۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره فیل ۰۰:۵۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره قریش ۰۰:۴۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ماعون ۰۱:۰۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره کوثر ۰۰:۳۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره کافرون ۰۱:۰۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره نصر ۰۰:۴۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره مسد ۰۰:۵۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره توحید ۰۰:۳۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره فلق ۰۰:۴۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری سوره ناس ۰۰:۵۶

تحقیق

musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱ ۰۱:۲۱:۳۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲ ۰۱:۲۶:۲۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۳ ۰۱:۲۲:۳۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۴ ۰۱:۲۵:۲۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۵ ۰۱:۱۵:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۶ ۰۱:۲۲:۲۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۷ ۰۱:۳۱:۴۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۸ ۰۱:۲۷:۳۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۹ ۰۱:۱۹:۴۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۰ ۰۱:۴۶:۵۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۱ ۰۱:۲۵:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۲ ۰۱:۲۰:۲۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۳ ۰۱:۲۲:۳۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۴ ۰۱:۲۰:۱۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۵ ۰۱:۲۷:۱۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۶ ۰۱:۴۰:۰۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۷ ۰۱:۱۸:۵۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۸ ۰۱:۲۸:۳۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۱۹ ۰۱:۳۴:۱۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۰ ۰۱:۳۱:۱۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۱ ۰۱:۲۶:۴۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۲ ۰۱:۲۱:۴۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۳ ۰۱:۳۲:۴۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۴ ۰۱:۲۰:۲۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۵ ۰۱:۳۵:۴۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۶ ۰۱:۲۵:۳۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۷ ۰۱:۳۱:۲۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۸ ۰۱:۲۶:۴۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۲۹ ۰۱:۲۸:۰۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری جزء ۳۰ ۰۱:۲۷:۳۳

همراه ترجمه

musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره فاتحه الکتاب ۰۰:۰۲:۱۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره بقره ۰۵:۴۳:۵۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره آل عمران ۰۳:۱۳:۴۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نساء ۰۳:۱۹:۰۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مائده ۰۲:۳۰:۱۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره انعام ۰۲:۴۸:۴۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره اعراف ۰۲:۵۸:۰۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره انفال ۰۱:۰۹:۳۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره توبه ۰۲:۱۴:۱۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره یونس ۰۱:۳۶:۳۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره هود ۰۱:۳۳:۴۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره یوسف ۰۱:۲۸:۳۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره رعد ۰۰:۴۶:۲۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ابراهیم ۰۰:۴۴:۳۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره حجر ۰۰:۳۶:۰۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نحل ۰۱:۳۶:۴۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره اسراء ۰۱:۲۱:۴۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره کهف ۰۱:۱۹:۲۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مریم ۰۰:۴۳:۲۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره طه ۰۱:۰۶:۳۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره انبیاء ۰۱:۰۱:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره حجّ ۰۱:۰۷:۴۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مومنون ۰۰:۵۵:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نور ۰۱:۰۹:۱۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره فرقان ۰۰:۴۷:۱۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره شعراء ۰۱:۱۴:۱۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نمل ۰۱:۰۴:۴۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره قصص ۰۱:۱۸:۴۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره عنکبوت ۰۰:۵۴:۲۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره روم ۰۰:۴۶:۳۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره لقمان ۰۰:۲۸:۲۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره سجده ۰۰:۲۲:۱۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره احزاب ۰۱:۰۴:۴۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره سبأ ۰۰:۴۲:۵۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره فاطر ۰۰:۳۷:۳۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره یس ۰۰:۳۷:۵۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره صافات ۰۰:۵۱:۲۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره زمر ۰۰:۴۰:۵۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ص ۰۱:۰۰:۴۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره غافر ۰۱:۰۲:۲۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره فصّلت ۰۰:۳۹:۵۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره شوری ۰۰:۴۵:۳۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره زخرف ۰۰:۴۸:۲۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره دخان ۰۰:۲۱:۵۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره جاثیه ۰۰:۲۷:۵۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره احقاف ۰۰:۳۲:۳۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره محمّد ۰۰:۳۰:۴۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره فتح ۰۰:۲۹:۰۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره حجرات ۰۰:۱۹:۴۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ق ۰۰:۲۲:۰۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ذاریات ۰۰:۱۹:۵۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره طور ۰۰:۱۷:۱۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نجم ۰۰:۱۹:۱۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره قمر ۰۰:۲۰:۵۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره رحمن ۰۰:۲۳:۴۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره واقعه ۰۰:۲۴:۰۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره حدید ۰۰:۳۰:۱۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مجادله ۰۰:۲۵:۱۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره حشر ۰۰:۲۲:۱۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ممتحنه ۰۰:۱۷:۱۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره صفّ ۰۰:۱۰:۳۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره جمعه ۰۰:۰۹:۱۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره منافقون ۰۰:۱۰:۳۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره تغابن ۰۰:۱۳:۵۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره طلاق ۰۰:۱۵:۳۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره تحریم ۰۰:۱۴:۴۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ملک ۰۰:۱۷:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره قلم ۰۰:۱۹:۰۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره حاقّه ۰۰:۱۳:۱۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره معارج ۰۰:۱۲:۰۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نوح ۰۰:۱۱:۲۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره جنّ ۰۰:۱۴:۰۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مزّمّل ۰۰:۱۱:۰۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مدّثّر ۰۰:۱۳:۰۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره قیامه ۰۰:۰۹:۲۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره انسان ۰۰:۱۳:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مرسلات ۰۰:۱۲:۰۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نبأ ۰۰:۱۰:۳۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نازعات ۰۰:۱۱:۱۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره عبس ۰۰:۰۷:۴۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره تکویر ۰۰:۰۶:۲۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره انفطار ۰۰:۰۴:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مطفّفین ۰۰:۱۰:۲۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۷:۰۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره بروج ۰۰:۰۶:۵۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره طارق ۰۰:۰۳:۵۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره اعلی ۰۰:۰۴:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۳۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره فجر ۰۰:۰۸:۲۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره بلد ۰۰:۰۴:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره شمس ۰۰:۰۳:۴۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره لیل ۰۰:۰۵:۰۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره انشراح ۰۰:۰۱:۴۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره تین ۰۰:۰۲:۱۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره علق ۰۰:۰۴:۳۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره قدر ۰۰:۰۱:۴۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۵:۰۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره زلزله ۰۰:۰۲:۲۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره عادیات ۰۰:۰۲:۵۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره قارعه ۰۰:۰۲:۲۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۲:۴۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره عصر ۰۰:۰۱:۱۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره همزه ۰۰:۰۲:۱۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره فیل ۰۰:۰۱:۴۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره قریش ۰۰:۰۱:۴۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ماعون ۰۰:۰۱:۵۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره کوثر ۰۰:۰۱:۱۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره کافرون ۰۰:۰۱:۴۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره نصر ۰۰:۰۱:۲۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره مسد ۰۰:۰۱:۳۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۱:۱۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره فلق ۰۰:۰۱:۵۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری الحصری-سلیمی؛ سوره ناس ۰۰:۰۱:۳۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱ ۱:۳۰:۵۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲ ۱:۳۳:۰۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۳ ۱:۳۳:۱۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۴ ۱:۳۵:۰۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۵ ۱:۳۴:۵۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۶ ۱:۳۴:۵۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۷ ۱:۳۷:۱۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۸ ۱:۲۲:۱۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۹ ۱:۲۲:۴۳
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۰ ۱:۳۱:۱۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۱ ۱:۳۵:۰۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۲ ۱:۳۶:۱۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۳ ۱:۳۴:۵۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۴ ۱:۳۵:۰۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۵ ۱:۳۴:۵۰
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۶ ۱:۳۵:۴۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۷ ۱:۲۵:۰۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۸ ۱:۳۸:۰۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۱۹ ۱:۳۶:۱۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۰ ۱:۲۸:۳۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۱ ۱:۲۵:۵۲
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۲ ۱:۳۳:۱۹
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۳ ۱:۳۵:۵۶
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۴ ۱:۳۴:۵۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۵ ۱:۳۴:۵۱
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۶ ۱:۳۲:۰۷
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۷ ۱:۳۴:۵۸
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۸ ۱:۲۸:۵۵
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۲۹ ۱:۳۵:۰۴
musicdl3769 دانلود تلاوت های خلیل الحصری تحقیق آموزشی جزء ۳۰ ۱:۳۲:۳۰
{ اسفندیاراسکندری }

الحصری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی